Statement policy

Privacy Verklaring Zalencentrum Wieleman

Zakencentrum Wieleman hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wieleman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze is verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • Wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens enkel de gegevens gebruiken die nodig zijn voor de reden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als zalencentrum Wieleman zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Wieleman verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Dienstverlening/Mailing, Solliciteren en de Arbeidsovereenkomst.

Dienstverlening / mailing

Wieleman streeft naar de beste mogelijke dienstverlening. Om te checken zodat de missie geslaagd wordt, verwerken en gebruiken we uw gegevens. Met behulp van uw persoonsgegevens kunnen we contact met u opnemen, u zo goed mogelijk van informatie voorzien.

Solliciteren bij Wieleman

Bij een eventuele sollicitatie vinden we het ontzettend leuk dat u interesse heeft in een baan bij Wieleman. We nemen graag zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op over uw sollicitatie. Zo bellen we u als er iets onduidelijk is of sturen we u een e-mail met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Reageert u op een vacature dan verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Er zal altijd een social media check plaatsvinden waar wij u beoordelen op ongepaste foto’s die niet overeenkomen met de professionaliteit in ons horeca vak.


Arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wieleman de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

De persoonsgegevens worden door Wieleman opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Sollicitatieprocedure 4 weken
 • Indiensttreding arbeidsovereenkomst 2 jaar
 • Verzuimbeheer 2 jaar
 • Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden Minimaal 7 jaar
 • Loonbelasting en identiteitsbewijs Minimaal 5 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de verwerking van de loonadministratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wieleman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Wieleman kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Protocol ‘Meldplicht Datalekken’

Wieleman stelt alles in werking om datalekken te voorkomen. Bij een datalek zijn persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gestolen laptop met persoonsgegevens, maar ook om een inbraak in een datasysteem of per ongeluk verstrekte toegang tot gegevens aan personen of instanties die daartoe geen toegang zouden mogen hebben. Het verzenden van een e-mail aan een adressenbestand waarin alle e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn is ook al een datalek.

Als sprake is van een ernstig datalek, dan zijn we op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook aan de betrokkenen.

Om te zorgen voor een eenduidig beleid binnen ons bedrijf en om te voorkomen dat datalekken die wel gemeld hadden moeten worden, dat niet worden en dat datalekken die niet gemeld hoeven te worden, dat wel worden, heeft Wieleman ervoor gekozen de meldingen centraal te laten verlopen via het meldpunt datalek Zalencentrum Wieleman.

Het meldpunt datalek Zalencentrum Wieleman

De leden van het meldpunt datalek Zalencentrum Wieleman zijn:

 • Martijn Wieleman
 • Marjolein Wilting

De meldingen kunnen worden ingediend bij: Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort of telefonisch via 026-3118285

Het protocol
1)        Onmiddellijk nadat een werknemer/medewerker ontdekt of ter ore komt dat sprake
kan zijn van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens binnen
Wieleman, meldt hij dat aan het meldpunt datalek Zalencentrum Wieleman.

2)        Het meldpunt datalek Zalencentrum Wieleman beslist of sprake is van een
(mogelijk) datalek en zo ja, of dit datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en/of bij de betrokkene(n).

3)        Het meldpunt datalek Zalencentrum Wieleman draagt zo nodig zorg voor de
melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n). Het is de
werknemer niet toegestaan om het (mogelijke) datalek zelf aan de Autoriteit
Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te melden.

4)        Als de werknemer het niet eens is met de beslissing van het meldpunt datalek
Zalencentrum Wieleman om het (mogelijke) datalek wel – of niet te melden aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan richt hij zich tot de
directie.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door uw gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Zalencentrum Wieleman

Dorpstraat 11

6931 BA Westervoort

026-3118285

info@wieleman.com

www.wieleman.com

Neem contact op